Assemblies of God SearchSite GuideStoreContact Us

Enrichment Journal - Enriching and Equipping Spirit-filled Ministers

Main image Goes Here
  • Back
  • Table of Contents for this issue.

 

A resource provided by Life Publishers International in partnership with Enrichment journal.
Donate toward International Enrichment translations.

Thesare

Thesare është një version i redaktuar dhe riformatuar i revistës Enrichment që publikohet nga Asambleja e Perëndisë në Amerikë. Thesare synon që t'u shërbejë nevojave të pastorëve shqiptarë, ndërsa siguron një vëzhgim të përditësaur dhe të përshtatshëm të çështjeve aktuale në botën Pentakostale.

Nëse dëshironi më shumë informacion mbi botimet Thesare, mund të shkruani në adresën më poshtë: EnrichmentJournal@LifePublishers.org

THESARE is an edited, reformatted version of Enrichment journal, published by the American Assemblies of God. THESARE seeks to minister to the needs of Albanian pastors, while providing an up to date, relevant survey of current issues in the Pentecostal world.

 

Enrichment
International Editions

Bengali
Albanian
Bengali
Bengali
Croatian
Croatian
Czech
Czech
French
French
German
German
Hindi
Hindi
Hungarian
Hungarian
Malayalam
Malayalam
Hindi
Portuguese
Romanian
Romanian
Russian
Russian
Spanish
Spanish
Tamil
Tamil
Ukranian
Ukrainian
Donate to this project.

Order Paraclete CD

All 29 years of the out-of-print Paraclete magazine. Excellent source of Pentecostal themes and issues, theological articles on the work and ministry of the Holy Spirit, and sermon and Bible study material. Fully searchable subject/author index.

Good News Filing System

Order Advance CD

Long out of print but fondly remembered, Advance magazine blessed thousands of A/G ministers. Now the entire Advance archives — 30 years of information and inspiration, helps, and history — is available on CD.